De expert in verkeersonderzoek

Verkeersonderzoek is geen doel op zich. Wel is gedegen en betrouwbaar meten van wat er op straat daadwerkelijk gebeurt een essentiële fase in veel verkeersplannen. Wij helpen u graag met actuele verkeersdata en de beleidsmatige interpretatie hiervan.

Klachten in het verkeer

“Doordat bij het kruispunt tegenover mijn huis veel fietsers afsnijden, heb ik al een aantal keer bijna een ongeluk gehad. Dit kan zo écht niet.”

“Als iedereen zich op de grote weg nou aan de regels hield vond ik het een stuk prettiger rijden.”

“Veel weggebruikers begrijpen de nieuwe situatie niet, er wordt zó vaak verkeerd gereden dat het onveilig wordt.”

Onze producten & diensten:

Verkeerstellingen

Voor het bepalen van de verkeersintensiteit, verkeerssamenstelling en intensiteit per rijrichting op een kruispunt,  wegvak of rotonde is een verkeerstelling een passende methode. Deze methode is onder meer te gebruiken voor de classificatie van wegen, het dimensioneren en het kiezen/toetsen van een verkeersontwerp.

U kunt bij Bureau de Groot Volker terecht voor de volgende typen verkeerstellingen:

Een telling met een camerasysteem is een modern middel om verkeersstromen in beeld te brengen. Door middel van hightech verkeerstelling software kunnen we op een nauwkeurige manier naast motorvoertuigen, nu ook voetgangers- en fietsbewegingen onderzoeken. Ook is het mogelijk om de camerabeelden te gebruiken voor (conflict)observaties. Door een camerasysteem in te zetten in plaats van waarnemers op locatie, zijn beelden achteraf vaker te herhalen.

Het meten van verkeer met telslangen is een van de meest effectieve manieren om inzicht in het verkeer te krijgen. Door het uitvoeren van een mechanische verkeerstelling worden onder andere de hoeveelheid verkeer, de samenstelling van het verkeer en de snelheid per rijrichting bepaald.

In sommige gevallen zijn camera’s en/of mechanische verkeerstellers niet volledig toereikend voor de gestelde vraag. In dit geval zetten wij onze medewerkers in om ter plaatsen een schouw en/of tellingen uit te voeren.

Onze compacte verkeerstel camera

Kentekenonderzoek

Voor het bepalen van bestemmingsverkeer, herkomstverkeer en doorgaand verkeer is het uitvoeren van een kentekenonderzoek de meest geschikte methode. Dit doen wij door statische ANPR-camera’s te plaatsen die het kenteken, de rijrichting en het passeermoment registreren. Een kentekenonderzoek is te gebruiken voor het meten van de omvang van sluipverkeer, het verkrijgen van informatie over verkeersstromen en voor het bepalen van trajectsnelheden van verkeer. Het is mogelijk om deze data te kruizen met de data voortgekomen uit een parkeeronderzoek met scanauto. Hierdoor kan naast de route die met het kentekenonderzoek wordt vastgesteld, ook de exacte parkeerlocatie hieraan worden toegevoegd.

Visualisatie herkomst en bestemming

Kruispuntanalyse

Uit de resultaten van kruispunttellingen ontstaat inzicht in de verkeersstromen op een kruispunt. Op basis hiervan kan een kruispuntanalyse worden opgesteld. Aan de hand van deze analyse kan bijvoorbeeld worden bepaald of er knelpunten worden verwacht op basis van een inrichtingsvoorstel. Hierbij wordt gelet op onder andere de verliestijden en oversteekbaarheid. Als er geen inrichtingsvoorstel is gepland, worden beargumenteerde aannames gedaan over de toekomst van de omgeving.

Verkeersveiligheidsonderzoek

Het observeren van verkeerssituaties is een vak apart. Bij de beoordeling van verkeerssituaties is een goede analyse van het weggedrag nodig. Een verkeersveiligheid observatie wordt uitgevoerd door een van onze verkeerkundige adviseurs. Deze observatie kan zowel op locatie als met camerasystemen worden uitgevoerd. Aan de hand hiervan kan de verkeersveiligheid van een verkeerssituatie worden bepaald.

Deze analyse geeft inzicht in de verkeersonveiligheid op een kruispunt of wegvak. Dit kan worden uitgevoerd op basis van beschikbare gegevens betreffende de toedracht van de ongevallen. Indien deze data niet beschikbaar is, wordt een schouw op locatie uitgevoerd. Dit kan middels camerasystemen of verkeerskundige adviseurs ter plekke. Het doel van deze analyse is om de toedracht van verkeersongevallen op deze specifieke locatie te achterhalen. Op basis hiervan kunnen adviezen met eventuele verbeteringen worden geformuleerd.

Door middel van een enquête kan waardevolle informatie worden ingewonnen over verkeersveiligheid. Bureau de Groot Volker beschikt over een online applicatie genaamd ‘Puntenprikken’ waarmee op basis van exacte locaties op een digitale kaart de subjectieve verkeersonveiligheid kan worden geïnventariseerd. Hierbij is het van belang om meerdere stakeholders uit te vragen. Dit komt de representativiteit van een enquête ten goede.